Byt Bratislava-Petržalka

Bratislavský kraj, okres Bratislava V, mesto Bratislava-Petržalka

Nehnuteľnosť

Navrhovateľ dražby: Bytové družstvo Petržalka
Dražobník: HeyPay s.r.o.
Naša značka: HP007/24
Znalecká hodnota: 33 000 
Popis: Predmet dražby - iná majetková hodnota:
Právo stať sa členom Bytového družstva Petržalka, družstva, sídlo: Budatínska č. 1, 851 05 Bratislava, IČO: 00 169 765 na základe a za podmienok stanovených uznesením Bytového družstva Petržalka č .175/09/14 zo dňa 25.09.2014 a platných Stanov Bytového družstva Petržalka, spolu s užívacím právom - právom nájmu k 3 - izbovému bytu č. 12 na 1. p., bytového domu Lietavská 2, 4, 6 v Bratislave, vchod Lietavská 6, súpisné č. 3032, postavenom na parcelách registra "C" evidovaných na katastrálnej mape pod parcelným č. 2135, 2134, 2133, ktorý je evidovaný na LV č. 2593, vedenom Okresným úradom Bratislava, okres: Bratislava V, obec: Bratislava-Petržalka, katastrálne územie: Petržalka, na dobu neurčitú a za zmluvných podmienok podľa nájomnej zmluvy Bytového družstva Petržalka. K bytu prislúcha podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve o veľkosti 2159/100000.
Uznesenie Bytového družstva Petržalka č. 175/09/14 zo dňa 25. 09. 2014:
„Predstavenstvo BD Petržalka s c h v a ľ u j e prijať za člena Bytového družstva Petržalka úspešného vydražiteľa práva stať sa členom Bytového družstva Petržalka, za podmienky, že tento včas a riadne uhradí cenu dosiahnutú vydražením a požiada o prijatie za člena a uzavrieť s touto osobou nájomnú zmluvu na dobu neurčitú ku konkrétnemu družstevnému bytu alebo garáži."
Právo nájmu vznikne uzatvorením nájomnej zmluvy Bytového družstva Petržalka s vydražiteľom s dobou nájmu neurčitou, uzatvorenou v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení k predmetnému bytu.
Anuita je splatená.

zobraziť viac
Umiestnenie nehnuteľnosti:

DRAŽBA

Termín dražby: 14.3.2024 17:00
Miesto dražby: Bytové družstvo Petržalka, Budatínska 1, 851 05 Bratislava, priestor na 1. poschodí administratívnej budovy BD Petržalka, Bratislavský kraj.
Obhliadka 1: 22.2.2024 17:30
Obhliadka 2: 29.2.2024 17:30
Najnižšie podanie: 33 000 
Dražobná zábezpeka: 9 000 
Variabilný symbol: 724
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0051 7245 4909
Dokumenty na stiahnutie: List vlastníctva
Oznámenie

KONTAKTY

Kontaktná osoba: Schmidt Jozef
Telefón: 0903 404 713
E-mail: schmidt@heypay.sk

MÁM ZÁUJEM

    PRIPOMÍNAJTE MI

    Chcete byť upozornení deň vopred o konaní obhliadky, alebo samotnej dražby? Nechajte nám email a upozorníme vás. Nebojte sa, nebudeme vás spamovať.

    Prihlásiť/Registrovať sa