Byt Levice

Nitriansky kraj, okres Levice, mesto Levice

Nehnuteľnosť

Navrhovateľ dražby: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Dražobník: HeyPay s.r.o.
Naša značka: HP066/20
Znalecká hodnota: 37 700 
Popis: Dražba - jednoizbový byt č. 2, na prízemí, vo vchode č. 2, na ulici Ľanová v meste Levice. Vypočítaná podlahová plocha je 35,07 m2.
Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Z dôvodu neumožnenia vykonania obhliadky nie je možné určiť presné technické ani dispozičné riešenie ohodnocovaných nehnuteľností, rovnako ani ich užívaciu schopnosť.
Bytový dom s.č. 3066 je postavený na parc.č.894/18 v radovej zástavbe so susednými bytovým domom. Dom má jedno podzemné a 8 nadzemných podlaží. Podzemné podlažie je využité ako kočíkáreň, sušiareň, práčovňa, žehliareň, spoloč. miestnosť ako i pivnice patriace k jednotlivým bytom atď. Nosná konštrukcia domu je panelová. Dom má 3 vchody s centrálnymi schodiskami. Byt je umiestnený v stredovej sekcii bytového domu na prízemie. V každom vchode je po 32 bytov a v bytovom dome je potom 96 bytov.   
Krovná konštrukcia stavby je plochá strecha s krytinou zvárané živičné pásy. Obvodový plášť je z pórobetónových veľkorozmerových prvkov pravdepodobne s vyhovujúcou tepelnou štruktúrou pretože je už s realizovanou novou akrylátovou omietkou a tak u položky vonkajších povrchov uvažujem s kvb= 1,15 tak ako i u položky okien v spoločných priestoroch ktoré sú plástové. Stropy sú železobetónové dosky s rovným podhľadom. Schodištia sú železobetónové prefabrikované dvojramenné. Mimo schodíšť sú osadené osobné výťahy a tak u tejto položky uvažujem s kvb=1,0. Klampiarske konštrukcie úplné pozinkované, inštalovaný bleskozvod. V bytovom dome vzhľadom na chýbajúce vnútorné keramické obklady určujem koeficient 0 a koeficient povrchu podláh 0,80 s povrchovou úpravou s cementovým poterom, iba vo vstupe do bytového domu je keramická dlažba. Vzhľadom na osadenie plástových okien v spoločných priestoroch schodíšť a suterénu uvažujem u položky okien s kvb= 1,15. U vstupných dverí ako i zadných došlo k ich výmene za plástové a tak u danej položky uvažujem s kvb= 1,15. U stavby domu došlo k výmene vstupných a zadných dverí, došlo k výmene už spomenutých okien a v spoločných priestoroch schodíšť ako i k osadeniu poštových schránok.
Byt je jednoizbový 1.kategórie s príslušenstvom vstupnej chodby, kuchyne, kúpeľne, WC a pivnice. Vnútorná povrchová úprava je uvažovaná s kvb=1,5, vnútorné keramické obklady s kvb= 1,5. U položky dverí uvažujem s kvb= 1,45 vzhľadom na osadenie bezpečnostných vstupných dverí. U položky povrchov podláh je uvažované s kvb= 1,5. U položky vykurovania je uvažované s kvb= 1,20, tak ako i u elektroinštalácie. U položky vybavenia kuchýň je uvažované s kvb= 2, v položke vnútorného hygienického zariadenia vrátane WC je uvažované s kvb=1,5. Bytové jadro je umakartové, avšak z vnútornej strany je obložené so sadrokartónovými  doskami a tak u danej položky je uvažované s kvb=1,2. V položke ostatné uvažujem s kvb= 1,65 vzhľadom na osadenie plástových okien. Bližšie uvedený popis znalcom Ing. Tonhaiserom i so zatriedením do kvb je uvedený na str.4-5 jeho ZP  tvoriaci prílohu môjho ZP. Úpravu v koeficientoch vybavenia ktorú som urobil je vysvetlená vyššie v texte. Byt je hodnotený ako byt s rekonštrukciou kuchyne a kúpeľne s typovým vybavením. Vek stavby bytového domu s.č.3066, č.o.2 na parc.č.894/18, určujem na základe predloženého potvrdenia zo Službytu v Leviciach zo dňa 15.12.2014, kde sa uvádza že predmetný bytový dom sa stal užívania schopný v roku 1987. Deštrukčné zmeny v základových konštrukciách resp. v obvodovom murive nie je vidieť. Údržba stavby bytového domu je vynikajúca vzhľadom na vek a kvalitu vyhotovenia stavby. Životnosť stavby bytového domu je určená na 80 rokov.
V zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších právnych predpisov:
spoločnými časťami domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie,
spoločnými zariadeniami domu sú:  zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.
Analýza polohy nehnuteľností: Dom sa nachádza na ulici Ľanovej v bytovom dome s.č.3066, o.č.2 v Leviciach. Bytový dom je postavený v radovej zástavbe, má suterén a 8 nadzemných podlaží. Dom sa nachádza skôr na okraji obce s ešte vyhovujúcou dostupnosťou do centra obce. V blízkosti ako i  v širšom okolí domu je kompletná občianska vybavenosť náležiacia okresnému mestu s plnohodnotným občianskym vybavením t.j. vrátane súdu a prokuratúry. Orientácia obytných miestností určujem do SZ strany ako prevažujúcu.

zobraziť viac

DRAŽBA

Variabilný symbol: 6620
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0051 7245 4909
Dokumenty na stiahnutie: List vlastníctva
Znalecký posudok

KONTAKTY

Kontaktná osoba: Schmidt Jozef
Telefón: 0903 404 713
E-mail: schmidt@heypay.sk

MÁM ZÁUJEM


    PRIPOMÍNAJTE MI

    Chcete byť upozornení deň vopred o konaní obhliadky, alebo samotnej dražby? Nechajte nám email a upozorníme vás. Nebojte sa, nebudeme vás spamovať.

    Prihlásiť/Registrovať sa