Byt Sečovce

Košický kraj, okres Trebišov, mesto Sečovce

Nehnuteľnosť

Navrhovateľ dražby: Všeobecná úverová banka, a.s.
Dražobník: HeyPay s.r.o.
Naša značka: HP044/22
Znalecká hodnota: 66 800 
Popis: Dražba - trojizbový byt č. 204, na 2.p., vo vchode č. 59, na ulici Obchodná v meste Sečovce. Vypočítaná podlahová plocha vrátane pivnice je 63,31 m2.
Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Z dôvodu neumožnenia vykonania obhliadky nie je možné určiť presné technické ani dispozičné riešenie ohodnocovaných nehnuteľností, rovnako ani ich užívaciu schopnosť.
Byt sa nachádza na 2. poschodí typového panelového bytového domu s.č. 25 v Sečovciach, na ulici Obchodná. Z hľadiska pôdorysného tvaru sa jedná o objekt s obdĺžnikovým pôdorysom , ktorý má prízemie a 4 nadzemné podlažia. V prízemí (1.NP) je vstup do bytového domu , vstupné priestory a spoločné priestory. V ostatných nadzemných podlažiach sú umiestnené byty. Bytový dom je založený na základových pásoch, zvislé konštrukcie sú panelové plošné. Stropy sú prefabrikované so žb. stropných panelov s rovným podhľadom. Schody v bytovom dome prefabrikované s povrchom liate terazzo. Strecha je plochá, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Objekt je opatrený bleskozvodom. Vonkajšie povrchové úpravy štandardné (minerálna omietka). Omietky vnútorných stien sú vápenno cementové štukové. Okná v spoločných priestoroch sú vymenené plastové s izolačným dvoj sklom. Vchodové dvere plastové presklené s izolačným dvoj sklom a celoobvodovým kovaním so zabudovanými poštovými schránkami. Podlahy v spoločných priestoroch v prízemí bytového domu z terazzovej a z keramickej dlažby. Objekt je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu, elektrickú rozvodnú sieť a na verejný rozvod zemného plynu. Bytový dom s.č.25 daný do užívania na základe „Potvrdenia Okresného stavebného bytového družstva Trebišov zo dňa 5.11.2018 " v roku 1978.
Byt č. 204 je prístupný zo spoločného schodiskového priestoru. Pozostáva z 3 obytných miestnosti a príslušenstva, ktorým je chodba, kúpeľňa s WC, kuchyňa a jedna pivnica v prízemí bytového domu. Povrchové úpravy vnútorných stien je zhotovený z omietky vápenno cementovej štukovej. Vstupné dvere bytu protipožiarne plné. Okná bytu vymenené za plastové s izolačným dvoj sklom. Vykurovanie je teplovodné z centrálnej kotolne v sídlisku. Kúpeľňa vrátane zariadovacích predmetov kompletne rekonštruovaná. Kuchyňa rekonštruovaná s vymenenou kuchynskou linkou. Byt je napojený na všetky inžinierske siete - domový rozvod vodovodu a kanalizácie, elektro NN, sieť telekomunikačných rozvodov. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, t.j. rozvody elektro od elektromera, rozvody vody a kanalizácie od zvislých rozvodov a k nim príslušné zariaďovacie predmety, rozvody káblovej televízie, radiátory, zvonček, poštová schránka.
V zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších právnych predpisov:
spoločnými časťami domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie,
spoločnými zariadeniami domu sú:  zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

zobraziť viac
Umiestnenie nehnuteľnosti:

DRAŽBA

Termín dražby: 15.12.2022 10:45
Miesto dražby: Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, učebna č.114, Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice
Obhliadka 1: 28.11.2022 10:45
Obhliadka 2: 8.12.2022 10:45
Najnižšie podanie: 60 120 
Dražobná zábezpeka: 10 000 
Variabilný symbol: 4422
Číslo účtu: SK61 0200 0000 0042 9821 1051
Dokumenty na stiahnutie: List vlastníctva
Znalecký posudok
Oznámenie

KONTAKTY

Kontaktná osoba: Schmidt Jozef
Telefón: 0903 404 713
E-mail: schmidt@heypay.sk

MÁM ZÁUJEM


    PRIPOMÍNAJTE MI

    Chcete byť upozornení deň vopred o konaní obhliadky, alebo samotnej dražby? Nechajte nám email a upozorníme vás. Nebojte sa, nebudeme vás spamovať.

    Prihlásiť/Registrovať sa