Podnikateľský objekt Oborín

Košický kraj, okres Michalovce, mesto Oborín

Nehnuteľnosť

Navrhovateľ dražby: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Dražobník: HeyPay s.r.o.
Naša značka: HP046/22
Znalecká hodnota: 167 000 
Popis: Dražba objektu Oborín
Stavba: SO 01- Soc. zariadenie  a opravárenské  stredisko  s.č. 185   na p.č. 426/136  - administratívna časť
Obhliadka interiéru budovy  mi  nebola  umožnená  .
Vlastník  nehnuteľnosti    sa obhliadky nezúčastnil a obhliadku znalcovi neumožnil  .  
Podľa §12 ods.3 zák.č.527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách : ak osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, neumožní vykonanie ohodnotenia predmetu dražby, ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii  , čo bolo   zrealizované aj v tomto prípade.
Pri ohodnocovaní som postupoval  podľa  informácií  a podkladov od objednávateľa  ( ZP č 120/2019 ,  ktorý vypracoval znalec Ing. Igor Brezianský a podľa zistení   znalcom pri obhliadke   viditeľné  z exteriéru.
Popis stavby :
Jedná sa o budovu   soc. zariadenia  a opravárenského strediska - administratívnu časť budovy    vybudovanú  na parcele č. 426/136 v jej  severozápadnej časti     v kat.území   Oborín    v areáli firmy  BISO Schrartenecker s.r.o.  so sídlom Rohovce  č. 290, SR. Stavba  sa  skladá z dvoch  odlišne  využívaných častí   a  čiastočne aj odlišných  konštrukčných systémov  nachádzajúcich sa  na  pozemku p.č.  426/136 a to :
SO 01  - soc. zariadenie  a opravárenské stredisko  - administratívna časť
DO01  - soc. zariadenie  a opravárenské stredisko  - dielne  
Tieto dve časti  niesu  vzájomne prevádzkovo  prepojené , sú súčasťou  jednej objektovej zostavy na jednom pozemku . Administratívna časť je  dvojpodlažná časť objektu, dielne sú jednopodlažné .
Stavba: SO 01- Soc. zariadenie  a opravárenské  stredisko  s.č. 185   na p.č. 426/136  - dielne
Stavebno - technické  riešenie  objektu :
Z konštrukčného  hľadiska  sa jedná o  murovanú stavbu  s priečnym nosným systémom  . Nosné  steny sú murované z pálených  tehál a  tvárnic o skladobnej  hrúbke 45 cm. Strecha z oceľových väzníkov pokrytá pozinkovaným profilovaným plechom. Strop  je z monolitického železobetónu  zaliateho do strateného debnenia z oceľového trapezového plechu s podhľadom. Povrchové úpravy stien  rekonštruované   zo štukovej omietky  Baumit Sanova. Vráta  rolovacie segmentové  s el. pohonom  . Podlahy v dielňach  sú prevážne  z keramickej  dlažby. Okná a dvere  v obvodovom  plášti   plastové s izolačným dvojsklom. Fasáda budovy je zateplená  zatepľovacím  systémom na báze polystyrénu. Stavba  je  s elektrickou inštaláciou  svetelnou a  motorickou  (220 a  380 V) .  klampiarske  konštrukcie    pozinkované, bleskozvod  zrealizovaný. Vykurovanie budovy teplovzdušnými ohrievačmi. Objekt na základe podkladov od  objednávateľa , nakoľko doklady o veku neboli znalcovi predložené  , bol daný do užívania v roku  1955  . V roku  2008-2012 boli na objekte zrealizované  rozsiahle  stavebné  úpravy  ( výmena strešnej krytiny, výmena okien  dverí,  kompletných rozvodov  zdravotechnickej  inštalácie, rozvodov ELI , povrchové úpravy   stien a stropov ,  povrchové  úpravy podláh  plávajúce,  keramické dlažby, keramické obklady,  zateplenie  fasády)         
Stavba: SO 15  -  Sklad objemových  krmív s.č.  185 na p.č. 426/137 a SO 14  -   Sklad objemových  krmív s.č.  185 na p.č.  426/64
Popis stavby :
Jedná sa o sklad objemových krmív s. č.  185 vybudovanú  na parcele na p.č.  426/137   v obci Oborín , kat.území Oborín v areáli firmy  BISO Schrartenecker s.r.o.  so sídlom Rohovce č. 290, SR  
Stavebno - technické  riešenie  objektu :
Z konštrukčného hľadiska sa jedná o stavbu murovanú z priečnym nosným systémom. Základy  betónové s vodorovnou izoláciu proti vode, murivo tradičné z tehál hr. 45 cm , stropy s rovným podhľadom  žb.  doskové,  fasádne omietky na báze umelých látok jemnozrné striekané, vnútorné priestory obnovené z maľbami  s protiplesňovou prísadou. Dvere plné hladké, okná plastové s dvojsklom. Vráta   segmentové  rolovacie  s elektrickým pohonom. Podlahy miestnosti   rekonštruované z betónovej   mazaniny vystužené  kari sietovinou s izoláciou  proti vode na celej vodorovnej ploche z izolácie  Hydrobit   s povrchovou úpravou  z cementového poteru. Stavba má  vyhotovenú ELI svetelnú, motorickú a poistkové automaty. Strechu  tvorí strešná  drevená väzníková konštrukcia sedlového tvaru s krytinou z vlnitého  plechu. Tesárske konštrukcie   strechy sú ošetrené  náterom proti škodcom a  hnilobe Bochemit

zobraziť viac
Umiestnenie nehnuteľnosti:

DRAŽBA

Termín dražby: 15.12.2022 11:30
Miesto dražby: Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, učebna č.114, Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice
Obhliadka 1: 28.11.2022 11:30
Obhliadka 2: 8.12.2022 11:30
Najnižšie podanie: 167 000 
Dražobná zábezpeka: 20 000 
Variabilný symbol: 4622
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0051 7245 4909
Dokumenty na stiahnutie: List vlastníctva
Znalecký posudok
Oznámenie

KONTAKTY

Kontaktná osoba: Krajiček Martin
Telefón: 0911 833 859
E-mail: krajicek@heypay.sk

MÁM ZÁUJEM


    PRIPOMÍNAJTE MI

    Chcete byť upozornení deň vopred o konaní obhliadky, alebo samotnej dražby? Nechajte nám email a upozorníme vás. Nebojte sa, nebudeme vás spamovať.

    Prihlásiť/Registrovať sa