Dlhy vám nenarastú, ak ich včas uhradíte

V súčasnosti má každý z nás veľmi málo času. Možno stíhate viac zamestnaní, prípadne ste v práci od rána do večera, pretože náklady na život nie sú malé a v čase finančnej krízy mnohí o prácu dokonca prichádzajú. Máte teda čo robiť, aby ste včas stihli zaplatiť nájomné, poplatky za energie, mobilné služby, pôžičky či iné úvery. Ťažkosti nastávajú vtedy, ak zabudnete niekde niečo zaplatiť. Napríklad ako živnostník zdravotnej poisťovni povinné zdravotné odvody, daňovému úradu nedoplatok na dani, Sociálnej poisťovni nemocenské či iné poistenie. Alebo v návale každodenných povinností zabudnete na poslednú faktúru od mobilného operátora či na splátku pôžičky v banke. Prvé problémy nenechajú na seba dlho čakať.

 

Dlh preplatíte sedemnásobne

O dlhu možno dlhší čas neviete, určite však rátajte s tým, že si vás jedného dňa nájde. A možno nielen vás. Podľa vyjadrení Silvie Bacsóovej, výkonnej riaditeľky a členky predstavenstva spoločnosti General Factoring, ak ste v pozícii dlžníka alebo ručiteľa a neuhradíte dlh počas svojho života, prechádzajú vaše dlhy dokonca aj na dedičov. „Pokiaľ dlžnú sumu nezaplatíte v rámci mimosúdneho vymáhania, môžete v prípade súdneho a exekučného vymáhania svoj záväzok ,preplatiť‘ v niektorých prípadoch až sedemnásobne. Napríklad, ak váš pôvodný záväzok predstavoval sumu 46,47 eura (1 400 Sk), môže sa tento dlh v prípade, ak ignorujete jeho uhradenie, zvýšiť o úroky z omeškania, náklady súdneho a exekučného vymáhania, ako aj trovy právneho zastúpenia veriteľa až na sumu 328,30 eura (9 800 Sk), ktorá je vymáhaná súdnym exekútorom.“

 

Pozor na zbytočné výdavky

Pokiaľ niekomu niečo dlhujete, v konečnom dôsledku na nezaplatených dlhoch každým dňom strácate. Náklady, ktoré spoločnostiam pri vymáhaní dlhov vzniknú, zaplatíte. Silvia Bacsóová dodáva, že okrem istiny sa vymáhajú úroky z omeškania a ostatné príslušenstvo, ktoré tvoria rôzne poplatky bánk podľa aktuálneho sadzobníka poplatkov. „Navyše, ak je pohľadávka vymáhaná súdnym alebo exekučným konaním, zvyšuje sa o trovy súdneho konania (súdne poplatky), trovy právneho zastúpenia (trovy advokátovi) a trovy exekúcie (odmeny exekútora a hotových výdavkov exekútora).“

Podľa Viktórie Grossovej, výkonnej riaditeľky spoločnosti Intrum Justitia Slovakia, najvhodnejším spôsobom zaplatenia dlhu je pre dlžníka uhradiť ho ešte počas mimosúdneho konania, keď je odbremenený od súdnych trov, exekučných trov, prípadne trov právneho zastúpenia. „V záujme každého veriteľa je získať svoje peniaze čo najskôr. Rýchlejšia návratnosť sa dá očakávať hlavne pri nižších výškach pohľadávok, prípadne pri zabezpečených pohľadávkach,“ spresňuje Grossová.

 

Spôsoby vymáhania dlžnej sumy

Firmy sa snažia vymáhať svoje pohľadávky najskôr interne, zaslaním upomienok, prípadne telefonátmi. Záleží od postupu, ktorý si veriteľ zvolí. „Je to jeho pohľadávka a jedine on sa môže rozhodnúť, akým spôsobom pristúpi k vymáhaniu vzniknutého dlhu. Dlžník má stále možnosť sa svojho dlhu zbaviť bez čakania na prvú výzvu, prípadne telefonát, keďže by o existencii dlhu mal vedieť. Štandardne firmy začínajú upomínať dlžníka po 30 dňoch omeškania, čo však nie je vždy pravidlom,“ hovorí Viktória Grossová.

Prax je podľa Silvie Bacsóovej taká, že dlžníci sú spravidla upozorňovaní najskôr telefonicky, potom písomne, prípadne aj e-mailom a esemeskami, alebo aj osobnou návštevou. „Ak sa tieto upozornenia minú s účinkom, pristupuje sa k vymáhaniu pohľadávku prostredníctvom externej inkasnej agentúry, súdu a exekútora, prípadne k odpredaju pohľadávok napríklad inkasným agentúram, ktoré potom vymáhajú pohľadávky vo vlastnej réžii,“ dodáva Bacsóová. Pre veriteľov pohľadávok je táto cesta omnoho výhodnejšia, keďže podstatne usporia náklady spojené s ich vymáhaním. Ako ďalej tvrdí, najlepšie dlžník „obíde“, ak sa dohodne na vyplatení pohľadávky celkovo, respektíve na splátkovom kalendári v rámci mimosúdneho riešenia. „Čím skôr dlžník zaplatí, tým menej ho to bude stáť. V prípade, že veriteľ pohľadávky, prípadne inkasná agentúra, pristúpi k súdnemu a exekučnému vymáhaniu pohľadávky, dlžník sa zvyšovaniu svojho záväzku nevyhne.“

 

Kedy sa dlh premlčí

Veritelia pohľadávok si sledujú lehoty, aby sa im pohľadávky nepremlčali a aby svoje nároky uplatnili v zákonnej lehote. „Niektorí si uplatňujú svoje pohľadávky na súde v súlade s internými predpismi, niektorí skôr, iní neskôr. Za svoje dlhy je však zodpovedný dlžník, on je ten, čo používal ,cudzie peniaze‘ a on nesie zodpovednosť za ich úhradu veriteľovi v stanovenom čase a v dohodnutej výške,“ konštatuje Bacsóová. Ak si myslíte, že váš dlh môže byť po určitom čase premlčaný, je to naozaj tak. Netýka sa to však všetkých dlhov. Dôležité podľa výkonnej riaditeľky spoločnosti General Factoring je, akou normou sa daný právny vzťah riadi. „レvery sa riadia Obchodným zákonníkom, kde je premlčacia lehota 4 roky od začiatku omeškania.

V prípade, ak sa vzťah riadi Občianskym zákonníkom, je premlčacia lehota tri roky, avšak v oboch prípadoch sa tieto lehoty môžu predĺžiť, ak dlžník dlh uzná. Za uznanie sa pritom považuje zaplatenie čo i len časti dlhu.“ Lehota premlčania je akousi „ochranou“, ktorú dlžníkovi priamo poskytuje zákon. „Tejto ochrany sa však musí dlžník sám domáhať, keďže súdy na premlčanie z úradnej moci neprihliadajú,“ spresňuje Grossová. V praxi to znamená, že ak viete, že lehota na vymoženie dlhu uplynula, musíte o tom súd včas informovať.

 

Spýtajte sa na možnosť dohody

Prax ukazuje, že medzi dlžníkmi, ktorí dlhší čas neplatia, ide skôr o nízkopríjmové skupiny ľudí, čiže tých, čo zarábajú často len minimálnu mzdu, prípadne sú odkázaní na sociálne dávky. Ďalšiu skupinu podľa Silvie Bacsóovej tvoria špekulanti. Tí nie sú dlžníkmi len jedného veriteľa, ale zvyčajne sú ich záväzky viacnásobné, teda voči viacerým veriteľom. „Podobné praktiky sú však už v súčasnosti obmedzené fungovaním úverového registra bánk. Situácia s dlhmi voči bankám je však trochu zložitejšia. Banky zvyčajne nesúhlasia s odpustením pohľadávky, prípadne jej časti. Ak je však pohľadávka už vo vlastníctve inej spoločnosti, je možné dohodnúť sa napríklad na odpustení úrokov z omeškania, prípadne časti dlhu za určitých dohodnutých podmienok,“ spresňuje Bacsóová.

Pokiaľ vám už nejaký dlh vznikol, dohodnúť sa môžete aj na ďalších formách úhrady. Napríklad vo forme splátkového kalendára, predĺžením lehoty splatnosti dlhu, znížením úrokovej sadzby pohľadávky, prevzatím dlhu, dočasným odložením splátok, prípadne môžete banku požiadať o započítanie úhrady na istinu pohľadávky, nie na úroky, v dôsledku čoho dochádza k rýchlejšiemu zaplateniu pohľadávky, pretože úroky sa počítajú zo znižujúcej sa istiny. Najmä v čase finančnej krízy, ak ste prišli o prácu a nemáte na splátky hypotéky či úveru, hneď kontaktujte banku. „Pokiaľ je banka dostatočne informovaná o vašej prechodnej zlej situácii, vie vám vyjsť v ústrety a prispôsobiť dočasne splátkový kalendár podľa vašich možností. Najhoršie je reagovať na pochybné ponuky rôznych ,rýchlych pôžičiek‘. Tie zvyčajne majú neprimerane vysoké úroky a krátke lehoty splatnosti, pričom neraz ručíte celým majetkom, prípadne nehnuteľnosťou už aj pri menších splátkach. Keď pôžičku nie ste schopný splácať, prípadne sa omeškáte čo len s jednou splátkou, tak oň okamžite prichádzate,“ varuje na záver Grossová. Koľko komu zaplatíte za svoje dlhy

 

Zdravotná poisťovňa

  • 0,2-percentný poplatok z dlžnej sumy za každý deň omeškania, ak omeškanie zistí poisťovňa (dlhy do decembra 2004)
  • 0,1 percenta, ak ste omeškanie zistili sami (platí za dlhy na poistnom vzniknuté do decembra 2004)
  • dlhy, ktoré vznikli od roku 2005 – 2,5-násobok základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska platnej ku dňu splatenia dlhu (po 1. januári 2009 Európskej centrálnej banky)
  • výška poplatku či úroku z omeškania môže prerásť výšku dlžného poistného, nie je ničím obmedzená

Sociálna poisťovňa

  • penále je vo výške 0,05 percenta z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa úhrady
  • výška poplatku z omeškania nemôže presiahnuť dlžnú sumu poistného za kontrolované obdobie

Daňový úrad

  • výška sankcie nemôže prerásť dlh daňového dlžníka
  • úrok vyrubí správca za každý deň omeškania a počíta sa najdlhšie za 4 roky omeškania platby dane
  • právo vybrať a vymáhať daň je premlčané po 6 rokoch po skončení roka, v ktorom nedoplatok vznikol

zdroj Hospodárske noviny