Právne upozornenie

​Nasledujúce všeobecné právne poučenie informuje dlžníka o právach veriteľa pri vymáhaní pohľadávok, upozorňuje o možných právnych postihoch a následkoch neplnenia si zmluvných záväzkov a odporúča vyplatenie pohľadávky mimosúdnou cestou bez navýšenia o príslušenstvo pohľadávky (úroky, úroky z omeškania) a bez dodatočných nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky. Toto poučenie uvádza právne informácie platné pre všetkých dlžníkov bez ohľadu na to či sa jedná o fyzické alebo právnické osoby.

V prípade, ak nedôjde k uhradeniu pohľadávky, alebo k uzatvoreniu dohody o vyplatení, veriteľ si uplatní svoje právo žalobou na súde podľa zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku a následnej exekúcie v zmysle zákona č. 233/1995 Z.z. Exekučného poriadku.

Začiatok a priebeh SÚDNEHO KONANIA:

Veriteľ v prípade, ak si dlžník neplní svoj záväzok riadne a včas, pristúpi k podaniu návrhu na vydanie platobného rozkazu alebo k žalobe na vydanie rozsudku na príslušnom okresnom súde v súlade s § 137 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku.

Navýšenie pohľadávky o príslušenstvo v súdnom konaní:

Výška pohľadávky narastá o úroky z omeškania, ktoré si veriteľ uplatňuje podľa § 121 odsek 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. V súdnom konaní podľa § 251 a nasl. zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku dlžná suma narastá o trovy súdneho konania a trovy právneho zastúpenia a to o súdny poplatok vo výške 6 % z výšky istiny pohľadávky, minimálne však 16,50 EUR, najviac 16 596,50 EUR, a trovy právneho zastúpenia advokáta v závislosti od rozhodnutia súdu v minimálnej výške 63,36 EUR.

Finálna fáza vymáhania pohľadávok – EXEKUČNÉ KONANIE:

Exekučné konanie umožňuje zákonom špecifikovaným postupom dosiahnuť uspokojenie oprávneného na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia ukladajúceho povinnosť plniť, ktorá spočíva v možnosti jeho priamej a bezprostrednej vynútiteľnosti zákonnými prostriedkami, ktoré priznáva právo napríklad zaväzuje k povinnosti plniť, strpieť zrážky zo mzdy alebo postihuje majetok.

Pokiaľ Vás ani právoplatné rozhodnutie súdu nedonúti splniť si svoj záväzok obracia sa oprávnený na súdneho exekútora. Proces exekúcie upravuje zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok). Na základe právoplatného rozhodnutia súdu ako exekučného titulu je veriteľ oprávnený podať návrh na vykonanie exekúcie podľa § 48 odsek 1 Exekučného poriadku.

Priebeh EXEKUČNÉHO KONANIA:

  1. Exekučné konanie sa začína dňom, v ktorom bol návrh na vykonanie exekúcie doručený súdu
  2. Súd poverí súdneho exekútora vykonaním exekúcie.
  3. Exekútor zašle povinnému i oprávnenému upovedomenie o začatí exekúcie, spôsobe vykonania exekúcie a o predbežných trovách exekúcie.
  4. Povinnému sa uloží povinnosť uspokojiť pohľadávku a zákaz nakladať so svojím majetkom, ktorý podlieha exekúcii za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného, jej príslušenstva a trov exekúcie.

Navýšenie pohľadávky v EXEKUČNOM KONANÍ:

Výška pohľadávky vyplýva z exekučného titulu, jej príslušenstva a trov exekúcie. V exekúcii sa však záväzok navyšuje o odmenu exekútora, náklady exekúcie a trovy advokáta v exekučnom konaní. V priebehu exekučného konania sa pohľadávka v súlade s § 195 a nasl. Exekučného poriadku navyšuje o poplatok spojený s návrhom na vykonanie exekúcie vo výške 16,50 EUR, trovy právneho zastúpenia v exekučnom konaní, odmenu exekútora, náhradu hotových výdavkov exekútora a náhradu za stratu času pri vykonaní exekúcie. Podľa § 9 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 68/2017 Z.z., je odmena súdneho exekútora 20 % zo základu na jej určenie, najviac 33 000 EUR + DPH.

Osobitné právne upozornenie pre fyzické osoby

Voči fyzickej osobe exekútor postupuje osobitnými spôsobmi vykonávania exekúcie postihujúcimi ich majetok ako fyzickej osoby.

Spôsoby vykonávania EXEKÚCIE:

V rámci exekučného konania exekútor podľa § 63 odsek 1 Exekučného poriadku vymáha peňažnú sumu:

  1. zrážkami zo mzdy a z iných príjmov
  2. prikázaním pohľadávky (zablokovaním bankových účtov a vykonávaním zrážok z účtu)
  3. predajom hnuteľných vecí
  4. predajom cenných papierov
  5. predajom nehnuteľnosti
  6. predajom podniku

Podľa § 119 je exekútor oprávnený urobiť osobnú prehliadku povinného a prehliadku bytu a iných priestorov, kde má povinný svoj majetok.

Exekúcia je exekútorom podľa Exekučného poriadku vykonávaná až do momentu uspokojenia pohľadávky veriteľa, teda môže byť vykonávaná po celý život dlžníka a aj voči jeho dedičom.

V súlade s § 35 Exekučného poriadku môže exekúcia postihovať aj majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.

Ak sa počas exekúcie zbavujete majetku môže veriteľ dosiahnuť že Vaše uvedené právne úkony budú v súlade s § 42a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka neúčinné a exekúcia postihne aj tretie osoby na ktoré ste majetok previedli.